Strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Operatorem Obiektów Turystycznych jest Jacek Nowak. Obiekty znajdują się w różnych miejscach okolic Kołobrzegu.
 2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Należność za pobyt  pobierane są 31 dni przed przyjazdem na wyznaczone przez nas konto bankowe. Dodatkowe koszty są płatne są w dniu przyjazdu lub najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. Klient ma obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości i ukazać potwierdzenie rezerwacji lub Voucher u właścieciela obiektu.
 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 8. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu oraz rodzaj lokalu. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.
 9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking niestrzeżony jest jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 10. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.
 11. Za pobyt psa lub kota w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości od 20 zł/dobę do 60 zł/dobę w zależności od wielkości zwierzęcia. Pobyt innych zwierząt należy uzgodnić z właścicielem obiektu.
 12. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 - 6:00. W godzinach ciszy nocnej prosimy o zamykanie bramy wjazdowej.
 14. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 16. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie lokal może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z właścicielem obiektu. Koszt usługi wynosi od 100 zł do 140 zł.
 17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 35% ogólnej kwoty zamówienia.
 18. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 19. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 60 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 20. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.
 21. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
 22. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.kolberg.pl oraz www.sun-tour.eu, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej jak i w lokalu.
 26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.